Met gepaste trots zijn wij sedert 1 januari 2021 gefuseerd. Themis advocaten maakte al enige tijd deel uit van LexQuire Tax & Law en nu zijn wij samen één kantoor. Kijk voor de algemene voorwaarden van LexQuire Tax & Law op LexQuire.nl/algemene-voorwaarden.Algemene voorwaarden van Themis Advocaten tot 1 januari 2021

1. Themis Advocaten is een Maatschap van besloten vennoot­schap­pen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van de advocaat en procureur uit te oefenen, bij welke uitoefening de Maatschap zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrach­ten worden ingeschakeld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die aan de Maatschap wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maatschapsleden, alsmede ten behoeve van de bestuurders van de besloten vennootschappen en van al diegenen die ten behoeve van en/of in dienst van de Maatschap werkzaam zijn. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve vaneen opdrachtgever zijn ingeschakeld.

3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aan­vaard door de Maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende be­doe­ling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden ge­pleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De Maatschap is niet aansprakelijk voor tekortko­min­gen van deze derden.

5. Iedere aansprakelijkheid van de Maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het des­betreffende geval uit hoofde van de door de Maatschap gesloten beroepsaan­spra­ke­lijk­heidsverzekering - die door de Maatschap overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaan­sprake­lijkheid werd afgesloten - wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de Maatschap in verband met die verzekering draagt.

6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werk­zaam­heden geen recht ontlenen.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de Maatschap hono­rarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting ver­schuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, welke op grond van de Wet op de Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen. Betaling van de declaraties van de Maat­schap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij over­schrij­ding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de Maatschap over moet gaan tot het nemen van invorderings­maat­rege­len tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitenge­rechte­lijke incasso ten belope van tenminste 15% van de vordering, vermeer­derd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

8. De Maatschap kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan wor­den gekozen. Desverzocht zal de Maatschap over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de Maatschap is onderworpen aan het Nederlandse recht. Onverlet het sub 8 bepaalde, zullen eventuele geschillen uitsluitend door de te Maastricht bevoegde rechter worden beslist.